Algemene voorwaarden

Gegevens
Goud en Edelsmid Remy van Ulden
Heggestraat 5, 5664 BE  Geldrop
Telefoon: 06 24431518
Email: info@remyvanulden.nl
KvK-nummer: 14633036
BTW-nummer: NL001239148B25

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Goud en Edelsmid Remy van Ulden hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst per email ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij Goud en Edelsmid Remy van Ulden een vast tarief voor binnen Nederland. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse
kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De uitsluiting van de zichttermijn geldt in ieder geval voor edelstenen of edelmetaal waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop Goud en Edelsmid Remy van Ulden
geen invloed heeft en op producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en gegraveerde sieraden.

5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Goud en Edelsmid Remy van Ulden te retourneren, conform de door Goud en Edelsmid Remy van Ulden verstrekte instructies. Indien het product en/of cadeau verzegeld is, dient u de verzegeling intact te laten.  behoudt zich het recht voor bij het verbreken van de verzegeling de waarde van het cadeau in rekening te brengen c.q. in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag.

5.5 Indien u gebruik maakt van de zichttermijn, dient u dit binnen zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst, per email aan Goud en Edelsmid Remy van Ulden  kenbaar te maken.

5.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.

5.7 Bij vooruitbetaling zal Goud en Edelsmid Remy van Ulden het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. De kosten van toezending krijgt u alleen retour indien u de gehele bestelling retourneert.

Artikel 6 Levering
6.1 Wij streven ernaar om het product binnen 48 uur te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2 Het risico van de producten gaat op u over vanaf dat u het product in ontvangst heeft genomen.

6.3 Goud en Edelsmid Remy van Ulden behoudt zich het recht voor om met uw toestemming deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door Goud en Edelsmid Remy van Ulden gedragen.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via Ideal of vooruitbetaling De rembourskosten worden aan u doorberekend en zullen in het bestelproces kenbaar worden
gemaakt.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Goud en eEdelsmid Remy van Ulden raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Goud en Edelsmid Remy van Ulden verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Goud en Edelsmid Remy van Ulden niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11 Garantie
11.1 Op de garantie van de merkartikelen kunt u overal ter wereld aanspraak maken. U kunt dus bij elke dealer terecht.

11.2 De garantie periode bij Goud en Edelsmid Remy van Ulden op horloges is 1 jaar (of indien anders aangegeven 2 jaar) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan. Hierbuiten vallen aanbiedingsproducten, hierop krijgt u een half jaar garantie.

11.3 Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van Goud en Edelsmid Remy van Ulden

11.4 Niet onder de garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door Goud en Edelsmid Remy van Ulden op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van Goud en Edelsmid Remy van Ulden.

11.5 Indien een product niet onder de garantie valt, dient de retour- en/of reparatie zending voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Alvorens een product voor reparatie, garantie of retourzending bij Goud en Edelsmid Remy van Ulden aan te bieden, dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met Goud en Edelsmid Remy van Ulden.

11.6 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

11.7 Op garantie kan enkel aanspraak gemaakt worden met een origineel garantiebewijs, welke met het product zal worden meegeleverd.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@remyanulden.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie
is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

13.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.